Genel Bİlgiler

Tarihçe

Kırklareli ilinde, Aşağıpınar ve Kanlıgeçit alanlarında yürütülen kazılar neticesinde, Kırklareli tarihinin M.Ö. 6000 yılına kadar indiği anlaşılmaktadır. Kırklareli - Asilbeyli arasında üç sunî tepe olduğu gibi Aşağıpınar - Eriklice Köyleri arasında ise höyükler ve mezarlar bulunmuştur. Hititler, Boğaz ve Marmara Denizi’nin doğu sâhillerine kadar uzanıp Trakya denilen bu bölgeye geçmemişlerdir. Bu bölge târih sahnesine Traklarla girmiştir. Traklar M.Ö. 1200-513 arasında bu bölgede yaşamışlardır. M.Ö. 700 yıllarında Türkistan Stepleri ve Hazar Denizi civarında göçebe olarak yaşayan İskitler, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Trakya’ya inmişler ve Traklarla kaynaşmışlardır.
Pers hükümdarı Dariyus, Merkezi Vize’de olan “Trakya Straplığı” kurdu. 25-30 sene devam etti. Atina Devleti M.Ö. 440’ta Persleri yenince burası Atina Devletinin eline geçti. Makedonya Krallığı M.Ö. 336’da Yoğuntaş (Polos) civârında Atina Devletini yenerek bu bölgeyi ele geçirdi ve Hindistan’a kadar uzanarak, Anadolu gibi bu bölge de Makedonya Krallığı’nın hâkimiyetine geçti.
Yakın tarihe bakacak olursak, Kırklareli’nin fethi ile alakalı bilgi veren ilk kaynaklar, 16 ve 17. yüzyılda yazılmış eserlerdir. Bu yüzden Kırklareli’nin fetih tarihini mevcut kaynaklara dayanarak kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bununla beraber, Kırklareli’nin fethinin, Edirne’nin fethinden sonra, I. Murad zamanında ve bizzat Padişahın kumandası altında gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bu fetih, muhtemelen 1367-1372 yılları arasında gerçekleşmiştir.
1878 senesine kadar çok sakin bir yer olan Kırklareli, İstanbul ve Edirne gibi iki büyük şehir arasında kaldığı için fazla gelişememiştir. Kırklareli merkezi Sofya’da bulunan geniş Rumeli Beylerbeyliği’nin (eyaletinin) 26 sancağından (vilâyetinden) birinin merkezi olmuştur. Kırklareli, idari olarak Osmanlıların ilk dönemlerinde Vize Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi iken, daha sonra Rumeli Eyaleti’nin bir sancağı haline getirilmiştir. 19. yüzyıla kadar sancak olarak kalan Kırklareli’nin 1292 (1875) yılında Edirne’ye bağlı bir kaza olduğu görülmektedir.
Cumhuriyet döneminde idari yapıda yapılan düzenlemelerle birlikte, sancak teşkilatı kaldırılmış ve Kırklareli 1924 yılında vilayet olmuştur
Romanya, Bulgaristan, Karadağ, Yunanistan ve Sırbistan’ın 1912 yılının Ekim ayında yaptıkları anlaşma sonrasında başlayan I. Balkan Savaşı sırasında, Kırklareli 28 Eylül 1912’den 8 Temmuz 1913’e kadar 9 ay 10 gün Bulgar işgalinde kalmıştır. Balkan Savaşı’nın önemli muhârebeleri bu bölgede, Pınarhisar ve Lüleburgaz civârında olmuştur.
Birinci Dünyâ Savaşı'ndan sonra Yunanlılar, Kırklareli ve çevresini işgal etmişlerdir. Şehir iki yıl Yunan işgali altında kaldıktan sonra 10 Kasım 1922’de Türkler tarafından geri alınmıştır.
1924 Lozan Muahedesi (Antlaşması) ile Kırklareli’nde bulunan Yunan ve Bulgar azınlık iâde edilmiştir.

Coğrafi Konum

Kırklareli, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde Bulgaristan; doğusunda Karadeniz; güneydoğusunda İstanbul (Çatalca); güneyinde Tekirdağ (Saray, Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu); batısında ise Edirne (Uzunköprü, Havsa, Merkez ve Lalapaşa ilçeleri) bulunmaktadır. Topraklarõ, kuzeyden Bulgaristan sınırını oluşturan Revze Deresi Vadisi, doğudan Karadeniz, güneyden Ergene Irmağı ana vadisi ve batıdan ise Ergene Irmağı’na karışan Teke Deresi’nin su bölüm çizgisi olan şartlarla kuşatılmıştır. İl Merkezi’nin denizden yüksekliği 203 m’dir. Kırklareli, 6 304 kilometrekarelik (göl dahil) yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün  %0,80’ine denk gelmektedir. Bulgaristan’a 180 kilometre kara, Karadeniz’e 60 kilometre deniz sınırı bulunmaktadır.

İdari ve Sosyo-Ekonomik Durum

Kırklareli ilinin nüfusu, 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 351.684’tür. Nüfusun 248.017 kişisi şehirlerde yaşarken, 103.667 kişisi ise belde ve köylerde yaşamaktadır. İl merkezi nüfusu 97.626 kişidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Lüleburgaz ve Merkez iken en küçük ilçesi ise Kofçaz’dır. Kırklareli ilinde Merkez ilçe dahil 8 ilçe, 21 belediye ve 178 köy bulunmaktadır.

İlin öne çıkan özellikleri

 Kırklareli ekonomisinde sanayinin payı oldukça yüksektir. Sanayi sektörünü hizmetler sektörü takip etmektedir. İlde sanayi daha çok D-100 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz’da yoğunlaşmıştır. Kırklareli’nde sanayi artan bir hızla gelişmektedir. İlde cam, gıda, tekstil, ilaç, metal üretimi alanında önemli tesisler bulunmaktadır. Kırklareli  ilinin 2013 yılı toplam tarımsal alanı 211 731 ha dır.  Kırklareli ili toplam tarımsal alan bakımından Türkiye’de 46. Sırada yer almaktadır. Bu alanın 209 515 hektarı toplam işlenen tarım alanı, geri kalanı ise uzun ömürlü bitkiler ve yem bitkileri alanıdır. İlde ağırlıklı olarak üretilen ürünler, mısır, ayçiçeği ve buğdaydır. Az miktarda da sebze ve meyve üretilmektedir. Ülkemizin en önemli ve zengin biyo-çeşitliliğe sahip İğneada Longoz Ormanları bu ildedir. Bu tip doğal ormanlar Dünya’da çok azalmış hatta Avrupa’da hiç kalmamıştır. Bu ormanlarda; 671 tür bitki; kuş, böcek, sürüngen, balık, memeli cinsinden 637 tür hayvan bulunmaktadır. Dünyada örneği çok az olan su basar ormanları ve bu ormanların içerisinde bulunan Erikli, Saka ve Mert gölleri mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Bu alanda Çevre ve Orman Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından müştereken yürütülen koruma ve turizm amaçlı GEF-II Projesi çalışmaları tamamlanmıştır. 3155 hektarlık İğneada Longoz Ormanları Milli Park olarak ilan edilmiştir. Doğa, deniz, kültür ve kongre turizmi için ilin büyük potansiyeli vardır. Karadeniz kıyılarımızda ormanla birlikte 10 km’ye varan kumsalları ile deniz ve doğa varlıkları turizm potansiyelini arttırmaktadır. İğneada ve Kıyıköy deniz turizmi açısından önemli merkezlerdir. Demirköy ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Dupnisa Mağarası da ilin turizmine katkı sağlayan mekanlardan birisidir. Anadolu ile Avrupa arasında geçiş bölgesinde bulunan Kırklareli tarihi eserler bakımından Osmanlı kültür mirasına sahip zengin illerden biridir. Bu eserler arasında camii, hamam, çeşme, şehitlik, külliye, köprü ve türbeler yer almaktadır.