Potansiyel Yatırım Alanları

Büyükbaş/Küçükbaş Hayvancılık Yatırımları

YATIRIM ALANLARI

TARIMSAL NİTELİĞİ I. ÖNCELİKLİ KORUNACAK ALANLARDA;
-Tarımsal faaliyetin niteliğine göre, Plan bütünlüğünü ve sürdürülebilirliği etkilemeyecek şekilde, tarımsal faaliyetleri destekleyen ve mevcut 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun ve Yönetmeliği’nde tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar imara esas bir yola cephesi bulunan parsellerde yapılabilir. Bu tür yapılardan emsale dahil toplam kapalı alanı 1000 m2’yi aşanlar için imar planı yapma zorunluluğu vardır. Bu alanlarda yer alacak tarımsal amaçlı yapılarda;
Maksimum Kat Alanı Katsayısı (Emsal): 0.08
Ana faaliyetin yapıldığı bina h max : Teknolojinin gerektirdiği yükseklik
İdari bina, lojman, depo vb. h max : 7,5 metre (2 kat)
Çekme Mesafesi: yoldan en az 5 metre, komşu parsellerden en az 3 metredir.
b) Bir parselde birden fazla yapı yapılabilir.

TARIMSAL NİTELİĞİ II. ÖNCELİKLİ KORUNACAK ALANLARDA;
-Tarımsal amaçlı yapılardan toplam kapalı alanı 1.000 m2’yi aşanlar için imar planı yapma zorunluluğu vardır. Tarımsal amaçlı yapılar için;
Maksimum KAKS (Emsal): 0.10
Ana faaliyetin yapıldığı bina h max : Teknolojinin gerektirdiği yükseklik
İdari bina, lojman, depo vb. h max : 7,5 metre (2 kat)
Çekme Mesafesi: yoldan en az 5 metre, komşu parsellerden en az 3 metredir.

TARIMSAL NİTELİĞİ SINIRLI ALANLARDA;
Tarımsal amaçlı yapılar için;
Maksimum Kat Alanı Kat Sayısı (Emsal): 0.20’dir.
Ana faaliyetin yapıldığı bina h max : Teknolojinin gerektirdiği yükseklik
İdari bina, lojman, depo vb. h max : 7,5 metre (2 kat)
Depo h max : 9,5 metre (2 kat)
Çekme Mesafesi: yoldan en az 5 metre, komşu parsellerden en az 3 metredir.

Tarla vasfındaki arazi sınıfının ve yapılaşma koşullarının tespit edilebilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne tapu bilgileri ile başvurulması gerekmektedir. 

TEŞVİK SİSTEMİ
Kırklareli ilinde yapılacak entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları, bölgesel teşviklerden faydalanmak için şu şartları sağlamalıdır:
Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2000 küçükbaş/dönem kapasite. 
Yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde Kırklareli ilinde 1 milyon TL ve üzeri sabit yatırım tutarında entegre hayvancılık yatırımları aşağıda yer alan teşvik bileşenlerinden faydalanır:


MEVCUT DURUM
 


 

Kırklareli ilinde büyükbaş hayvan başına ortalama 0,19 hektar mera alanı düşmektedir.  Meraların ise il genelinde genellikle dağınık bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Yetersiz mera alanı et yönlü hayvancılık için elverişsiz bir faktör olarak öne çıkmakta, ancak ilin İstanbul pazarına yakınlığı, Trakya Bölgesinin şap hastalığından ari bölge statüsü, Türkiye'nin iç talep koşulları ile birlikte ele alındığında, Kırklareli ilinin hayvancılık yatırımları için elverişli bir bölge olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca D020 karayolunun kuzeyinde yer alan Istrancalar alt bölgesi,intansif tarım faaliyetlerinden yoksun yapısı ve bitki örtüsü ile yüksek katma değerli tarımsal faaliyetler için elverişli bir alan oluşturmaktadır.


Kırsal Turizm Yatırımı

Potansiyel Yatırım AlanlarıTarımsal niteliği 2. öncelikli korunacak alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı entegre yapılar, turizm, konaklama ve rekreatif amaçlı yapılar için imar planı yapılması zorunlu olup, yapılanma koşulları şu şekilde tanımlanmaktadır:
Maksimum İnşaat Alanı Kat Sayısı EMSAL: 0.10

Tarımsal niteliği sınırlı alanlarda yapılacak turizm, konaklama ve rekreatif amaçlı yapılar için imar planı yapılması zorunlu olup, yapılanma koşulları şu şekilde tanımlanmaktadır:
Maksimum İnşaat Alanı Kat Sayısı EMSAL: 0.30

Yer seçimi öncesinde yatırım planlanan arazinin belediye mücavir alanı içerisinde olması durumunda ilgili belediyenin imar birimine, mücavir alan dışında olması durumunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne tapu bilgileri ile başvurularak yapılaşma koşulları hakkında bilgi alınmalıdır. 

Kırklareli ilinde 3 yıldız ve üzeri oteller veya "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaksızın özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımları aşağıda yer alan teşvik bileşenlerinden faydalanır:

Bölgesel teşviklerden faydalanacak tesislerin niteliklerinin belirlenmesinde "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınır. Buna göre;
3 YILDIZLI TESİSLER
 • En az on oda.
 • Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesisler hariç olmak üzere girişte rüzgârlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenleme.
 • Resepsiyon ve kapasiteye yeterli lobiden oluşan, rahat oturma imkânının sağlandığı kabul holü (Yeterli büyüklükte ayrı bir oturma salonu bulunması durumunda, belirtilen imkânın lobide sağlanması şartı aranmaz.).
 • Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu (Yeterli büyüklükte oturma salonu veya lokanta bulunması durumunda bu mahaller kahvaltı verme amaçlı da kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir.).
 • Yönetim odası.
 • Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması hâlinde otel kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü.
 • 06:00 - 24:00 saatleri arasında büfe hizmeti.
 • İlkyardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap.
 • Odalarda dışarı ile doğrudan bağlantılı telefon.
 • Oda sayısının en az yüzde yirmibeşine hizmet verebilecek sayıda resepsiyonda emanet kasası veya müşteri yatak odalarının tamamında kıymetli eşya kasası.
 • Genel mahaller ve yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan halı, seramik, parke gibi nitelikli malzeme.
 • İklim koşullarına göre genel mahallerde klima.
 • Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis veya dolap.
 • Odalarda saç kurutma makinesi.
 • Odalara içecek hizmeti.
 • İklim koşullarına göre odalarda klima.
 • Yatak sayısının yüzde yirmibeşi oranında oturma imkânının, lobide ya da ayrı düzenlenmiş oturma salonunda sağlanması.
 • İlave bir yönetim odası.
 • Odalarda televizyon.
 • Odalarda mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi bulundurulması.
 • Yüzme havuzu, ikinci sınıf lokanta, kafeterya veya kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az elli kişilik çok amaçlı salon veya toplantı salonu ünitelerinden en az bir adedi.
 • Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti.
 • Rezervasyon işlemlerinin elektronik ortamda yapılması.
 • Yirmidört saat büfe hizmeti.
ÖZEL TESİSLER

Özel tesisler, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen özelliklerden en az birer adedini taşıyan, ülke turizmine katkı sağlayan ve Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen tesislerdir. Tesisin yer aldığı yapı veya bulunduğu bölgenin aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıması gerekir:
a) Mimarî özgünlük.
b) Tarihî değer.
c) Doğaya ait özellik.
ç) Sanatsal değer.
d) Yerel, ulusal veya başka uluslara ait kültürleri yansıtan yapı, tefriş veya dekorasyon.
e) Üstün kaliteli veya özellikli malzeme ile yapım ve dekorasyon.
Tesisin işletmeciliğinin aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıması gerekir:
a) Faaliyet gösterdiği alanda, ulusal veya uluslararası, en az beş yıllık marka veya ün sahibi olması.
b) Faaliyet gösterdiği alanda yerel, ulusal veya başka uluslara ait kültürleri yansıtması.
Özel tesislerde, deneyimli veya konusunda eğitimli, toplam yatak/kuver kapasitesinin en az yüzde yirmisine hizmet verebilecek sayıda personel ile nitelikli hizmet sunulması gerekir. Özel tesisler tebliğ ile belirlenen hizmet artırıcı nitelikleri taşırlar. Özel tesis turizm işletmesi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine ilişkin ayrıntılı görsel ve yazılı doküman ile Bakanlığa başvurulur.

BUTİK OTELLER

Butik oteller, yapısal özelliği, mimarî tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on, en fazla altmış odalı otellerdir. Butik oteller aşağıda belirtilen
nitelikleri taşır:
a) Modern, röprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile tefriş ve dekorasyon.
b) Beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalar.
c) Kapasiteye yeterli kabul holünü de kapsayan lobi, lobi alanının yeterli olması hâlinde lobinin bir bölümünde düzenlenmiş oturma mahalli veya ayrı bir oturma salonu.
d) Yönetim odası.
e) Kapasitesi elli kişiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitesinin en az yüzde yetmişbeşine alakart hizmet verilen asgarî ikinci sınıf lokanta.
f) Genel mahallerde klima sistemi.
g) Yirmidört saat oda servisi.
h) Çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmeti.
i) Otopark hizmeti.
j) Odalara, müşteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi ile müşteri yatak odasının gece kullanımına hazırlama hizmeti.
k) Birden fazla katta düzenlenmiş tesisler için müşteri asansörü ve merdiveni.
l) Tesis müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde ellisi oranında eğitimli personel ile hizmet verilmesi.
m) Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş ve tuvalet yerleri.
n) Aşağıda yer alan ünitelerden en az birinin bulunması:
1) Kişi başına 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az elli kişilik pasta salonu; elli kişilik kabare, sinema, tiyatro etkinliklerinin yapılabileceği salon; en az 60 metrekare büyüklükte kütüphane ünitelerinden en az bir adedi.
2) Açık veya kapalı yüzme havuzu.
3) Jimnastik salonu, bovling-bilardo salonu, kütüphane; Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, alarm sistemi bulunan sauna, masaj üniteleri, aletli masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri, spor sahası, tenis kortu, kayak pisti, duvar tenisi salonu veya benzeri imkânlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi.

YAYLA EVİ
Yayla evleri, Bakanlıkça geliştirilmeleri uygun görülen yerlerde bulunan, mevcut yayla evlerinin iyileştirilmesiyle turizme kazandırılan veya mevcut yayla evlerinin iç düzenlemesi esas alınarak yapılan veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yayla evi yapı tiplerine göre inşa edilecek ünitelerde, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az beş odalı konaklama tesisleridir. Bu tesislerde ortak yeme-içme ve dinlenme alanı, her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli, mutfak düzenlemesi, ile personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli yapılır.
Tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Ekosistem ve doğal hayatın korunması ve geliştirilmesine yönelik kullanımlara yer verilerek yöresel yiyecek, el sanatları gibi folklorik değerlerin tanıtımına özen gösterilir.

DAĞ EVİ
Dağ evi; kış sporları veya çim sporları yapmak ve doğa güzelliklerinden faydalanmak amacıyla çevresel açıdan sorumlu bir anlayışla işletilen asgari bir yıldızlı otel nitelikleri ile birlikte aşağıdaki nitelikleri taşıyan konaklama tesisleridir.

a) Girişte saçak düzenlemesi gibi doğa koşullarının getirdiği fiziksel güçlüklere karşı gerekli tedbirlerin alınması,
b) Kış veya çim sporlarına yönelik gerekli malzeme ve teçhizatın kiralanabilmesi imkanı ve bunların muhafazasına için depo ile bu sporların öğretilmesine yönelik en az bir adet sertifikalı eğitici personel,
c) Spor yaralanmalarına da yönelik ilk yardım araç ve gereçleri ile ilk yardım konusunda sertifikalı personel,
d) İkinci sınıf lokanta veya kafeterya,
e) Ranza sistemi olmaksızın odaların en fazla altı kişilik düzenlenebilmesi imkanı,
f) Oturma salonunda şömine,
g) Sauna veya hamam veya kapalı yüzme havuzu,
h) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti,
ı) Yeterli çevre aydınlatması,
j) Bakı terası gibi manzara seyri amaçlı düzenleme,
k) Jeneratör.

DİKKAT: Kırsal alanda gerçekleştirilecek yatırımlarda toprak sınıfının önem arz ettiği görülmektedir. Yatırım yeri seçim sürecinde tapu bilgileri ile İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme (TAAD) Şube Müdürlüğü nezdinde sorgulama yapılarak ön bilgi alınması tavsiye edilmektedir.